Dagsorden til generalforsamling 13. september 2021

Dagsorden – Ordinær generalforsamling

Mandag 13. september 2021  

Vartov, Grundtvig-salen  

Den ordinære generalforsamling afholdes med flg. foreløbige dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Styrelsen aflægger beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår

Styrelsen foreslår ændrede kontingentsatser således:

185 kr. for personlige medlemmer, der ønsker den trykte udgave af Bibliotekshistorie tilsendt, og

120 kr. for personlige medlemmer, der blot ønsker digital adgang til Bibliotekshistorie.

De nugældende kontingentsatser for personlige medlemmer er hhv. 170 kr. og 110 kr. 

Kontingentet for institutioner foreslås uændret til 350 kr. 

  1. Planer og budget for det kommende års aktiviteter forelægges
  2. Indkomne forslag
  3. Valg af styrelsesmedlemmer, 2 styrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Styrelsesmedlemmer på valg er:

Bente Kaspersen, Steen Bille Larsen, Bertil Dorch, Nan Dahlkild. Alle er villige til genvalg.

Styrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen.

De nuværende suppleanter, Henning P. Nielsen og Michel Steen Hansen er begge villige til genvalg.

Som revisorer foreslås genvalg af Inger Mathiesen og Inge Selfort

Som revisorsuppleant foreslås genvalg af Ellen Warrer Bertelsen.

  1. Eventuelt

 

Sommerhilsen 2021 – status og generalforsamling

Kære medlemmer af Bibliotekshistorisk Selskab

Sommeren er over os – egentlig føles det nok som at den pludselig er kommet:  efter nogle kølige forårsmåneder har solen bare braget igennem her i juni måned. Og aktivitetsniveauet stiger støt, så der efterhånden bliver skrevet mere ind i kalenderen – noget som har været næsten umuligt i det seneste 1½ år på grund af corona-restriktionerne.

Restriktionerne har også haft stor indflydelse på aktiviteterne i Bibliotekshistorisk Selskab. Der har ikke været afholdt arrangementer i 2020, og heller ikke i første halvår af 2021. Dels har vi skullet tage hensyn til restriktionerne, og dels har vi antaget, at mange ikke ville bevæge sig for meget ud – endelig har det været umuligt at booke lokaler.

Men alt tyder på, at forholdene letter, og vi vover at indkalde til arrangement efter sommerferien: Selskabets generalforsamling mandag 13. september. Det faglige arrangement bliver et foredrag af Jan P. Jessen, der vil fortælle om Dansk biblioteksvæsen i det tyske Sønderjylland mellem 1864 og Genforeningen. Sæt allerede nu X i kalenderen. Tid og sted samt mere om de praktiske forhold udmeldes senere.

Iflg. vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i april kvartal, men corona-restriktionerne har bevirket, at der ikke blev afholdt generalforsamling i 2020, og at det i 2021 er skubbet til september.

Men der er blevet arbejdet ”bag ved linjerne”: Bibliotekshistorie nr. 14 er udkommet og sendt til de medlemmer, som ønsker af få den i papirudgave. Den elektroniske udgave er lagt på Selskabets hjemmeside.

Med denne opdatering ønskes alle Selskabets medlemmer en rigtig god sommer – og vi glæder os til mange gensyn fremover, først og fremmest til generalforsamlingen 13. september.

Styrelsen for Dansk Bibliotekshistorisk Selskab

Bente Kaspersen / formand

Bibliotekshistoriske artikler i Bib-Hist

Bibliotekshistoriske artikler i Bib-Hist – vedr. danske forhold.                                                        

Kriterier: Artikler medtages, hvis de i det væsentlige indeholder beskrivende, historiske oplysninger, uanset om det er egentlige artikler eller om det er mødereferater.

Listen vil løbende blive opdateret

…………………………………………………………

Nr. 9, side 3-4: Mellem UBIS og loven. Indlæg ved Jens Thorhauge. Refereret af Andrew Cranfield

Nr. 13, side 3-15: Om Danmarks Biblioteksforenings 100 år. Foredrag ved Martin Dyrbye

Nr. 14, side 2: Werlauff prisen 2007. Ole Harbo motiverer valget af prismodtager, Helge Clausen

Nr. 14, side 2-4: Werlauff prisen. Takketale af Helge Clausen

Nr. 14, side 8-13: Danmarks sælsomste bibliotek… Om bogbåden i det Sydfynske øhav, Ved Johannes Balslev

Nr. 15, side 3-5: Optagelsesprøven til Danmarks Biblioteksskole 1956. Ved Kirsten From Christensen

Nr. 15, side 5-7: Nakskov Biblioteks historie 1876-2006. Ved bibliotekar Hanne Holm

Nr. 16, side 5- 15: Andreas Schack Steenberg og biblioteksforeningerne – årene 1905-1930. Ved Martin Dyrbye

Nr. 18, side 2-4: Werlauff prisen uddelt 2009 til Helle Hvenegaard-Lassen

Nr. 19, side 2-3: Martin Dyrbye anmelder Karen Kjølhede: En kulturhistorisk perle i bøgernes verden – En beretning om bibliotekerne i Tune Herred 1805-1970.

Nr. 21, side 2-6: Sladrebogen. Datotavler og bogkort. Ved Johannes Balslev

Nr. 21, side 10: Om branden i Harboøre Bibliotek. Notat fra Lokalarkivet for Thyborøn-Harboøre

Nr. 21, side 11-12: Storm i Esbjerg. Bogudgivelse 2009 om Robert Storm Petersens udsmykning af Esbjerg Hovedbibliotek

Nr. 22, side 2-13: Udkantsområdernes folkebiblioteker (del 1) Ved tdl. biblioteksleder Grete Munch, Dronninglund

Nr. 23, side 2-11: Udkantsområdernes folkebiblioteker (del 2) Ved tdl. biblioteksleder Grete Munch, Dronninglund

Nr. 25, side 8-12: Vemmetofte og Gisselfeld. Med pluk fra Johannes Balslevs spændende historiefortællinger. Referat fra studieturen 22. juni 2013.

Nr. 30, side 1-2: Biblioteksjubilæum i Flensborg. Kort historisk beskrivelse.

Nr. 30, side 5-10: Milepæle i Struer Biblioteks historie

Nr. 30, side 11-12: Bibliotekar Ida Bachmann 1900-1995. Referat af foredrag ved Peter Heiberg.

Nr. 31, side 9-15: Ikast og Brande bibliotekers historie. Af hhv. bibliotekar Willy Wegner (Ikast) og Søren Møller, leder af Lokalhistorisk Arkiv (Ikast).

Nr. 38, side 1-10: Mit bibliotekariske liv 1955-2002 og Den Sociale Højskoles Bibliotek i København. Ved Dorte Bertram.